کمترین: 
523800
بیشترین: 
524100
قیمت آبشده بنکداری امروز 8 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 8 مهر 1396 , 524000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:25","price":524100},{"date":"1396/07/08 00:30","price":523800},{"date":"1396/07/08 00:35","price":524000}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399