کمترین: 
529100
بیشترین: 
529400
قیمت آبشده شنبه ای امروز 8 مهر 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 8 مهر 1396 , 529300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:25","price":529400},{"date":"1396/07/08 00:30","price":529100},{"date":"1396/07/08 00:35","price":529300}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399