کمترین: 
51.59
بیشترین: 
51.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 8 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 مهر 1396 , 51.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:08","price":51.59},{"date":"1396/07/08 00:32","price":51.62},{"date":"1396/07/08 01:08","price":51.63}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399