کمترین: 
523309
بیشترین: 
523554
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 8 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 مهر 1396 , 523309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/08 00:05","price":523554},{"date":"1396/07/08 00:15","price":523431},{"date":"1396/07/08 00:25","price":523350},{"date":"1396/07/08 00:30","price":523309}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399