کمترین: 
1.61
بیشترین: 
1.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 7 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 مهر 1396 , 1.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/07 00:32","price":1.64},{"date":"1396/07/07 01:08","price":1.63},{"date":"1396/07/07 03:08","price":1.64},{"date":"1396/07/07 12:08","price":1.63},{"date":"1396/07/07 12:32","price":1.64},{"date":"1396/07/07 15:00","price":1.63},{"date":"1396/07/07 15:32","price":1.62},{"date":"1396/07/07 16:08","price":1.63},{"date":"1396/07/07 16:32","price":1.62},{"date":"1396/07/07 17:08","price":1.63},{"date":"1396/07/07 18:32","price":1.62},{"date":"1396/07/07 20:08","price":1.61}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399