کمترین: 
544.38
بیشترین: 
550.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 7 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 مهر 1396 , 545.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/07 00:32","price":550.13},{"date":"1396/07/07 01:08","price":549.88},{"date":"1396/07/07 04:08","price":550.75},{"date":"1396/07/07 04:32","price":550.38},{"date":"1396/07/07 05:08","price":550.25},{"date":"1396/07/07 06:08","price":550.63},{"date":"1396/07/07 06:32","price":550.88},{"date":"1396/07/07 07:08","price":550.63},{"date":"1396/07/07 07:32","price":549.75},{"date":"1396/07/07 08:08","price":550.13},{"date":"1396/07/07 08:32","price":549.88},{"date":"1396/07/07 09:08","price":549.75},{"date":"1396/07/07 09:32","price":549.5},{"date":"1396/07/07 10:08","price":549.38},{"date":"1396/07/07 10:32","price":549.13},{"date":"1396/07/07 11:08","price":547.88},{"date":"1396/07/07 11:32","price":548.63},{"date":"1396/07/07 12:08","price":549.63},{"date":"1396/07/07 12:32","price":550.88},{"date":"1396/07/07 13:08","price":549.63},{"date":"1396/07/07 13:32","price":550.25},{"date":"1396/07/07 14:08","price":549.5},{"date":"1396/07/07 14:32","price":548.63},{"date":"1396/07/07 15:00","price":547.38},{"date":"1396/07/07 15:32","price":548},{"date":"1396/07/07 16:08","price":548.88},{"date":"1396/07/07 16:32","price":547.13},{"date":"1396/07/07 17:08","price":546.38},{"date":"1396/07/07 17:32","price":546.63},{"date":"1396/07/07 18:08","price":545.25},{"date":"1396/07/07 18:32","price":549},{"date":"1396/07/07 19:08","price":548.63},{"date":"1396/07/07 19:32","price":546},{"date":"1396/07/07 20:08","price":546.13},{"date":"1396/07/07 20:32","price":547.38},{"date":"1396/07/07 21:08","price":544.63},{"date":"1396/07/07 21:32","price":544.38},{"date":"1396/07/07 22:00","price":545.88},{"date":"1396/07/07 22:32","price":545.63},{"date":"1396/07/07 23:32","price":545.13}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399