کمترین: 
56.55
بیشترین: 
57.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 7 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 مهر 1396 , 56.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/07 00:08","price":57.23},{"date":"1396/07/07 00:32","price":57.26},{"date":"1396/07/07 01:32","price":57.22},{"date":"1396/07/07 04:08","price":57.3},{"date":"1396/07/07 04:32","price":57.27},{"date":"1396/07/07 05:32","price":57.28},{"date":"1396/07/07 06:32","price":57.31},{"date":"1396/07/07 07:08","price":57.23},{"date":"1396/07/07 07:32","price":57.2},{"date":"1396/07/07 08:32","price":57.19},{"date":"1396/07/07 09:08","price":57.2},{"date":"1396/07/07 09:32","price":57.14},{"date":"1396/07/07 10:08","price":57.07},{"date":"1396/07/07 10:32","price":57.09},{"date":"1396/07/07 11:08","price":56.98},{"date":"1396/07/07 11:32","price":57.1},{"date":"1396/07/07 12:08","price":57.15},{"date":"1396/07/07 12:32","price":57.4},{"date":"1396/07/07 13:08","price":57.16},{"date":"1396/07/07 13:32","price":57.23},{"date":"1396/07/07 14:08","price":57.2},{"date":"1396/07/07 14:32","price":57.12},{"date":"1396/07/07 15:00","price":56.84},{"date":"1396/07/07 15:32","price":56.91},{"date":"1396/07/07 16:08","price":57.06},{"date":"1396/07/07 16:32","price":56.95},{"date":"1396/07/07 17:08","price":56.97},{"date":"1396/07/07 17:32","price":57.02},{"date":"1396/07/07 18:08","price":56.88},{"date":"1396/07/07 18:32","price":57.09},{"date":"1396/07/07 19:08","price":56.88},{"date":"1396/07/07 19:32","price":56.76},{"date":"1396/07/07 20:08","price":56.7},{"date":"1396/07/07 20:32","price":56.83},{"date":"1396/07/07 21:08","price":56.62},{"date":"1396/07/07 21:32","price":56.55},{"date":"1396/07/07 22:00","price":56.75},{"date":"1396/07/07 22:32","price":56.72},{"date":"1396/07/07 23:08","price":56.74},{"date":"1396/07/07 23:32","price":56.67}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399