کمترین: 
51.34
بیشترین: 
51.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 7 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 مهر 1396 , 51.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/07 00:08","price":51.58},{"date":"1396/07/07 00:32","price":51.59},{"date":"1396/07/07 01:08","price":51.61},{"date":"1396/07/07 02:32","price":51.56},{"date":"1396/07/07 03:32","price":51.59},{"date":"1396/07/07 04:32","price":51.58},{"date":"1396/07/07 05:08","price":51.59},{"date":"1396/07/07 06:08","price":51.55},{"date":"1396/07/07 06:32","price":51.56},{"date":"1396/07/07 07:08","price":51.51},{"date":"1396/07/07 08:08","price":51.49},{"date":"1396/07/07 08:32","price":51.52},{"date":"1396/07/07 09:08","price":51.51},{"date":"1396/07/07 09:32","price":51.47},{"date":"1396/07/07 10:08","price":51.45},{"date":"1396/07/07 10:32","price":51.48},{"date":"1396/07/07 11:08","price":51.38},{"date":"1396/07/07 11:32","price":51.53},{"date":"1396/07/07 12:08","price":51.59},{"date":"1396/07/07 12:32","price":51.73},{"date":"1396/07/07 13:08","price":51.52},{"date":"1396/07/07 13:32","price":51.59},{"date":"1396/07/07 14:08","price":51.66},{"date":"1396/07/07 14:32","price":51.62},{"date":"1396/07/07 15:00","price":51.38},{"date":"1396/07/07 15:32","price":51.42},{"date":"1396/07/07 16:08","price":51.62},{"date":"1396/07/07 16:32","price":51.55},{"date":"1396/07/07 17:08","price":51.49},{"date":"1396/07/07 17:32","price":51.44},{"date":"1396/07/07 18:08","price":51.34},{"date":"1396/07/07 18:32","price":51.49},{"date":"1396/07/07 19:08","price":51.45},{"date":"1396/07/07 19:32","price":51.38},{"date":"1396/07/07 20:08","price":51.45},{"date":"1396/07/07 20:32","price":51.64},{"date":"1396/07/07 21:08","price":51.48},{"date":"1396/07/07 21:32","price":51.47},{"date":"1396/07/07 22:00","price":51.62},{"date":"1396/07/07 22:32","price":51.58},{"date":"1396/07/07 23:08","price":51.61},{"date":"1396/07/07 23:32","price":51.55}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398