کمترین: 
3.01
بیشترین: 
3.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 6 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 مهر 1396 , 3.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 05:32","price":3.05},{"date":"1396/07/06 06:08","price":3.06},{"date":"1396/07/06 09:08","price":3.07},{"date":"1396/07/06 09:32","price":3.06},{"date":"1396/07/06 11:32","price":3.05},{"date":"1396/07/06 12:32","price":3.06},{"date":"1396/07/06 13:08","price":3.07},{"date":"1396/07/06 13:32","price":3.06},{"date":"1396/07/06 14:32","price":3.05},{"date":"1396/07/06 17:08","price":3.03},{"date":"1396/07/06 18:08","price":3.04},{"date":"1396/07/06 18:32","price":3.06},{"date":"1396/07/06 19:08","price":3.04},{"date":"1396/07/06 19:32","price":3.01},{"date":"1396/07/06 20:32","price":3.02},{"date":"1396/07/06 21:08","price":3.01},{"date":"1396/07/06 21:32","price":3.02},{"date":"1396/07/06 23:08","price":3.03},{"date":"1396/07/06 23:32","price":3.02}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399