کمترین: 
56.82
بیشترین: 
58.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 6 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 مهر 1396 , 57.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 00:08","price":57.41},{"date":"1396/07/06 00:32","price":57.34},{"date":"1396/07/06 04:08","price":57.37},{"date":"1396/07/06 04:32","price":57.38},{"date":"1396/07/06 05:00","price":57.4},{"date":"1396/07/06 05:32","price":57.31},{"date":"1396/07/06 06:08","price":57.33},{"date":"1396/07/06 06:32","price":57.3},{"date":"1396/07/06 07:08","price":57.34},{"date":"1396/07/06 07:32","price":57.33},{"date":"1396/07/06 08:08","price":57.34},{"date":"1396/07/06 08:32","price":57.35},{"date":"1396/07/06 09:08","price":57.42},{"date":"1396/07/06 09:32","price":57.4},{"date":"1396/07/06 10:08","price":57.24},{"date":"1396/07/06 10:32","price":57.22},{"date":"1396/07/06 11:08","price":57.17},{"date":"1396/07/06 11:32","price":57.34},{"date":"1396/07/06 12:08","price":57.4},{"date":"1396/07/06 12:32","price":57.53},{"date":"1396/07/06 13:08","price":57.98},{"date":"1396/07/06 13:32","price":58.05},{"date":"1396/07/06 14:08","price":58.01},{"date":"1396/07/06 14:32","price":57.88},{"date":"1396/07/06 15:08","price":57.91},{"date":"1396/07/06 15:32","price":57.88},{"date":"1396/07/06 16:08","price":58.07},{"date":"1396/07/06 16:32","price":58.02},{"date":"1396/07/06 17:08","price":58.08},{"date":"1396/07/06 17:32","price":58.07},{"date":"1396/07/06 18:08","price":58.03},{"date":"1396/07/06 18:32","price":57.94},{"date":"1396/07/06 19:08","price":57.4},{"date":"1396/07/06 19:32","price":56.98},{"date":"1396/07/06 20:08","price":56.9},{"date":"1396/07/06 20:32","price":56.91},{"date":"1396/07/06 21:08","price":56.82},{"date":"1396/07/06 21:32","price":57.09},{"date":"1396/07/06 22:08","price":57.15},{"date":"1396/07/06 22:32","price":57.16},{"date":"1396/07/06 23:08","price":57.19},{"date":"1396/07/06 23:32","price":57.24}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399