کمترین: 
51.33
بیشترین: 
52.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 6 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 مهر 1396 , 51.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 00:08","price":52.08},{"date":"1396/07/06 00:32","price":52.05},{"date":"1396/07/06 01:08","price":52.03},{"date":"1396/07/06 02:08","price":52.05},{"date":"1396/07/06 02:32","price":52.06},{"date":"1396/07/06 04:08","price":52.11},{"date":"1396/07/06 04:32","price":52.09},{"date":"1396/07/06 05:32","price":51.98},{"date":"1396/07/06 06:08","price":51.99},{"date":"1396/07/06 06:32","price":51.98},{"date":"1396/07/06 07:32","price":51.97},{"date":"1396/07/06 08:08","price":51.98},{"date":"1396/07/06 08:32","price":51.99},{"date":"1396/07/06 09:08","price":52.06},{"date":"1396/07/06 09:32","price":52.05},{"date":"1396/07/06 10:08","price":52.01},{"date":"1396/07/06 10:32","price":51.94},{"date":"1396/07/06 11:08","price":51.95},{"date":"1396/07/06 11:32","price":51.99},{"date":"1396/07/06 12:08","price":52.09},{"date":"1396/07/06 12:32","price":52.22},{"date":"1396/07/06 13:08","price":52.67},{"date":"1396/07/06 13:32","price":52.77},{"date":"1396/07/06 14:08","price":52.74},{"date":"1396/07/06 14:32","price":52.69},{"date":"1396/07/06 15:32","price":52.52},{"date":"1396/07/06 16:08","price":52.59},{"date":"1396/07/06 16:32","price":52.61},{"date":"1396/07/06 17:08","price":52.62},{"date":"1396/07/06 17:32","price":52.56},{"date":"1396/07/06 18:08","price":52.44},{"date":"1396/07/06 18:32","price":52.42},{"date":"1396/07/06 19:08","price":51.8},{"date":"1396/07/06 19:32","price":51.49},{"date":"1396/07/06 20:08","price":51.37},{"date":"1396/07/06 20:32","price":51.38},{"date":"1396/07/06 21:08","price":51.33},{"date":"1396/07/06 21:32","price":51.52},{"date":"1396/07/06 22:08","price":51.55},{"date":"1396/07/06 22:32","price":51.53},{"date":"1396/07/06 23:08","price":51.55},{"date":"1396/07/06 23:32","price":51.59}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399