کمترین: 
56.43
بیشترین: 
56.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 5 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 5 مهر 1396 , 56.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 14:32","price":56.43}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399