کمترین: 
5257
بیشترین: 
5268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 5 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 مهر 1396 , 5257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:20","price":5262},{"date":"1396/07/05 11:20","price":5260},{"date":"1396/07/05 11:30","price":5261},{"date":"1396/07/05 12:00","price":5263},{"date":"1396/07/05 12:40","price":5268},{"date":"1396/07/05 12:50","price":5263},{"date":"1396/07/05 15:20","price":5257}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398