کمترین: 
4695
بیشترین: 
4707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 5 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 مهر 1396 , 4706 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:10","price":4707},{"date":"1396/07/05 10:20","price":4707},{"date":"1396/07/05 11:20","price":4705},{"date":"1396/07/05 11:30","price":4703},{"date":"1396/07/05 11:50","price":4702},{"date":"1396/07/05 12:00","price":4699},{"date":"1396/07/05 12:10","price":4698},{"date":"1396/07/05 12:40","price":4697},{"date":"1396/07/05 12:50","price":4695},{"date":"1396/07/05 13:40","price":4696},{"date":"1396/07/05 14:30","price":4697},{"date":"1396/07/05 15:10","price":4699},{"date":"1396/07/05 15:20","price":4702},{"date":"1396/07/05 15:30","price":4704},{"date":"1396/07/05 15:40","price":4706}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399