کمترین: 
85819
بیشترین: 
85871.1
قیمت شاخص بورس امروز 5 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 مهر 1396 , 85819.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:50","price":85859.7},{"date":"1396/07/05 10:00","price":85863.0},{"date":"1396/07/05 10:10","price":85871.1},{"date":"1396/07/05 12:50","price":85819.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399