کمترین: 
3
بیشترین: 
3.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 5 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 مهر 1396 , 3.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 02:00","price":3.01},{"date":"1396/07/05 04:32","price":3.02},{"date":"1396/07/05 05:32","price":3.01},{"date":"1396/07/05 06:08","price":3.02},{"date":"1396/07/05 11:08","price":3.01},{"date":"1396/07/05 11:32","price":3.02},{"date":"1396/07/05 13:08","price":3},{"date":"1396/07/05 13:32","price":3.01},{"date":"1396/07/05 14:08","price":3.02},{"date":"1396/07/05 15:08","price":3.03},{"date":"1396/07/05 16:32","price":3.04},{"date":"1396/07/05 17:00","price":3.08},{"date":"1396/07/05 17:32","price":3.07},{"date":"1396/07/05 18:08","price":3.06},{"date":"1396/07/05 20:32","price":3.07},{"date":"1396/07/05 21:32","price":3.06},{"date":"1396/07/05 23:08","price":3.07},{"date":"1396/07/05 23:32","price":3.06}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399