کمترین: 
546.88
بیشترین: 
552.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 5 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 مهر 1396 , 550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 00:32","price":550.75},{"date":"1396/07/05 01:08","price":550.38},{"date":"1396/07/05 04:08","price":550.88},{"date":"1396/07/05 04:32","price":551},{"date":"1396/07/05 05:08","price":551.13},{"date":"1396/07/05 05:32","price":550.63},{"date":"1396/07/05 06:08","price":551.63},{"date":"1396/07/05 06:32","price":551.88},{"date":"1396/07/05 07:08","price":552},{"date":"1396/07/05 08:08","price":551.88},{"date":"1396/07/05 08:32","price":552},{"date":"1396/07/05 09:32","price":552.25},{"date":"1396/07/05 10:08","price":552.88},{"date":"1396/07/05 10:32","price":552.63},{"date":"1396/07/05 11:32","price":549.88},{"date":"1396/07/05 13:08","price":550.25},{"date":"1396/07/05 13:32","price":547.38},{"date":"1396/07/05 14:08","price":547.5},{"date":"1396/07/05 14:32","price":549.13},{"date":"1396/07/05 15:08","price":549.38},{"date":"1396/07/05 15:32","price":549.88},{"date":"1396/07/05 16:08","price":550},{"date":"1396/07/05 16:32","price":551.38},{"date":"1396/07/05 17:00","price":551},{"date":"1396/07/05 17:32","price":549.88},{"date":"1396/07/05 18:32","price":546.88},{"date":"1396/07/05 19:08","price":548.63},{"date":"1396/07/05 19:32","price":549.88},{"date":"1396/07/05 20:08","price":549.5},{"date":"1396/07/05 20:32","price":550},{"date":"1396/07/05 21:08","price":549.63},{"date":"1396/07/05 21:32","price":548.63},{"date":"1396/07/05 22:08","price":551.13},{"date":"1396/07/05 22:32","price":549.75},{"date":"1396/07/05 23:08","price":549.63},{"date":"1396/07/05 23:32","price":550}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399