کمترین: 
51.73
بیشترین: 
52.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 5 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 مهر 1396 , 52.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 00:32","price":52.09},{"date":"1396/07/05 02:32","price":52.12},{"date":"1396/07/05 03:32","price":52.06},{"date":"1396/07/05 04:32","price":52.08},{"date":"1396/07/05 05:08","price":52.12},{"date":"1396/07/05 05:32","price":52.09},{"date":"1396/07/05 06:08","price":52.13},{"date":"1396/07/05 06:32","price":52.14},{"date":"1396/07/05 07:32","price":52.13},{"date":"1396/07/05 08:32","price":52.16},{"date":"1396/07/05 09:32","price":52.2},{"date":"1396/07/05 10:08","price":52.31},{"date":"1396/07/05 10:32","price":52.24},{"date":"1396/07/05 11:08","price":52.2},{"date":"1396/07/05 11:32","price":52.05},{"date":"1396/07/05 12:08","price":51.99},{"date":"1396/07/05 12:32","price":51.84},{"date":"1396/07/05 13:08","price":51.91},{"date":"1396/07/05 13:32","price":51.73},{"date":"1396/07/05 14:08","price":51.78},{"date":"1396/07/05 14:32","price":51.89},{"date":"1396/07/05 15:08","price":51.94},{"date":"1396/07/05 15:32","price":51.88},{"date":"1396/07/05 16:08","price":51.89},{"date":"1396/07/05 16:32","price":51.95},{"date":"1396/07/05 17:00","price":52.08},{"date":"1396/07/05 17:32","price":52.05},{"date":"1396/07/05 18:32","price":51.84},{"date":"1396/07/05 19:08","price":51.95},{"date":"1396/07/05 19:32","price":52.12},{"date":"1396/07/05 20:32","price":52.13},{"date":"1396/07/05 21:08","price":52.12},{"date":"1396/07/05 21:32","price":51.91},{"date":"1396/07/05 22:08","price":52.13},{"date":"1396/07/05 22:32","price":52.16},{"date":"1396/07/05 23:08","price":52.12},{"date":"1396/07/05 23:32","price":52.06}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399