کمترین: 
57.35
بیشترین: 
58.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 5 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 مهر 1396 , 57.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 00:08","price":57.88},{"date":"1396/07/05 00:32","price":58.08},{"date":"1396/07/05 01:32","price":58.06},{"date":"1396/07/05 04:08","price":58.05},{"date":"1396/07/05 04:32","price":58.04},{"date":"1396/07/05 05:08","price":58.09},{"date":"1396/07/05 05:32","price":58.03},{"date":"1396/07/05 06:08","price":58.13},{"date":"1396/07/05 06:32","price":58.12},{"date":"1396/07/05 08:32","price":58.15},{"date":"1396/07/05 09:08","price":58.16},{"date":"1396/07/05 10:08","price":58.31},{"date":"1396/07/05 10:32","price":58.23},{"date":"1396/07/05 11:08","price":58.12},{"date":"1396/07/05 11:32","price":57.86},{"date":"1396/07/05 12:08","price":57.8},{"date":"1396/07/05 12:32","price":57.78},{"date":"1396/07/05 13:08","price":57.83},{"date":"1396/07/05 13:32","price":57.55},{"date":"1396/07/05 14:08","price":57.59},{"date":"1396/07/05 14:32","price":57.76},{"date":"1396/07/05 15:08","price":57.8},{"date":"1396/07/05 16:08","price":57.81},{"date":"1396/07/05 16:32","price":57.9},{"date":"1396/07/05 17:00","price":57.91},{"date":"1396/07/05 17:32","price":57.84},{"date":"1396/07/05 18:08","price":57.77},{"date":"1396/07/05 18:32","price":57.44},{"date":"1396/07/05 19:08","price":57.55},{"date":"1396/07/05 19:32","price":57.58},{"date":"1396/07/05 20:08","price":57.52},{"date":"1396/07/05 20:32","price":57.56},{"date":"1396/07/05 21:08","price":57.48},{"date":"1396/07/05 21:32","price":57.35},{"date":"1396/07/05 22:08","price":57.58},{"date":"1396/07/05 22:32","price":57.37},{"date":"1396/07/05 23:32","price":57.38}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399