کمترین: 
55.62
بیشترین: 
55.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 4 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 4 مهر 1396 , 55.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 12:32","price":55.62}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399