کمترین: 
2.98
بیشترین: 
3.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 4 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 مهر 1396 , 3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 04:32","price":3},{"date":"1396/07/04 08:41","price":3.01},{"date":"1396/07/04 09:08","price":3},{"date":"1396/07/04 11:08","price":3.01},{"date":"1396/07/04 13:32","price":3.02},{"date":"1396/07/04 14:08","price":3.01},{"date":"1396/07/04 15:32","price":3},{"date":"1396/07/04 16:08","price":3.01},{"date":"1396/07/04 17:32","price":3},{"date":"1396/07/04 19:32","price":2.99},{"date":"1396/07/04 20:32","price":2.98},{"date":"1396/07/04 21:08","price":2.99},{"date":"1396/07/04 22:00","price":3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399