کمترین: 
542
بیشترین: 
555.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 4 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 مهر 1396 , 549.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 00:08","price":553.25},{"date":"1396/07/04 00:32","price":554.38},{"date":"1396/07/04 01:08","price":554},{"date":"1396/07/04 04:08","price":553.88},{"date":"1396/07/04 04:32","price":553.63},{"date":"1396/07/04 05:00","price":553.88},{"date":"1396/07/04 06:08","price":555.75},{"date":"1396/07/04 06:32","price":555.38},{"date":"1396/07/04 07:08","price":555.13},{"date":"1396/07/04 07:32","price":555.88},{"date":"1396/07/04 08:08","price":555.13},{"date":"1396/07/04 08:41","price":554.88},{"date":"1396/07/04 09:08","price":554.38},{"date":"1396/07/04 10:48","price":552.13},{"date":"1396/07/04 11:08","price":549.63},{"date":"1396/07/04 11:32","price":548.63},{"date":"1396/07/04 12:08","price":551.88},{"date":"1396/07/04 12:32","price":547.63},{"date":"1396/07/04 13:08","price":548.88},{"date":"1396/07/04 13:32","price":547.13},{"date":"1396/07/04 14:08","price":547.38},{"date":"1396/07/04 14:32","price":546.63},{"date":"1396/07/04 15:00","price":548.25},{"date":"1396/07/04 15:32","price":547.88},{"date":"1396/07/04 16:08","price":544.63},{"date":"1396/07/04 16:32","price":543.88},{"date":"1396/07/04 17:08","price":544.38},{"date":"1396/07/04 17:32","price":542},{"date":"1396/07/04 18:08","price":544.88},{"date":"1396/07/04 18:32","price":546.38},{"date":"1396/07/04 19:08","price":546.63},{"date":"1396/07/04 19:32","price":546.38},{"date":"1396/07/04 20:08","price":545.5},{"date":"1396/07/04 20:32","price":545.88},{"date":"1396/07/04 21:32","price":546.5},{"date":"1396/07/04 22:00","price":548.88},{"date":"1396/07/04 22:32","price":549.38},{"date":"1396/07/04 23:32","price":549.13}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399