کمترین: 
57.56
بیشترین: 
58.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 4 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 مهر 1396 , 57.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 00:08","price":58.47},{"date":"1396/07/04 00:32","price":58.62},{"date":"1396/07/04 01:08","price":58.61},{"date":"1396/07/04 01:32","price":58.55},{"date":"1396/07/04 02:00","price":58.58},{"date":"1396/07/04 04:08","price":58.52},{"date":"1396/07/04 05:00","price":58.55},{"date":"1396/07/04 05:32","price":58.56},{"date":"1396/07/04 06:08","price":58.78},{"date":"1396/07/04 06:32","price":58.73},{"date":"1396/07/04 07:32","price":58.87},{"date":"1396/07/04 08:08","price":58.78},{"date":"1396/07/04 08:41","price":58.7},{"date":"1396/07/04 09:08","price":58.67},{"date":"1396/07/04 10:48","price":58.45},{"date":"1396/07/04 11:08","price":58.12},{"date":"1396/07/04 11:32","price":58.05},{"date":"1396/07/04 12:08","price":58.38},{"date":"1396/07/04 12:32","price":57.97},{"date":"1396/07/04 13:08","price":58.22},{"date":"1396/07/04 13:32","price":58.02},{"date":"1396/07/04 14:08","price":57.99},{"date":"1396/07/04 14:32","price":57.98},{"date":"1396/07/04 15:00","price":58.19},{"date":"1396/07/04 15:32","price":58.09},{"date":"1396/07/04 16:08","price":57.69},{"date":"1396/07/04 16:32","price":57.62},{"date":"1396/07/04 17:08","price":57.66},{"date":"1396/07/04 17:32","price":57.56},{"date":"1396/07/04 18:08","price":57.8},{"date":"1396/07/04 18:32","price":57.88},{"date":"1396/07/04 19:08","price":57.95},{"date":"1396/07/04 19:32","price":57.85},{"date":"1396/07/04 20:08","price":57.73},{"date":"1396/07/04 20:32","price":57.77},{"date":"1396/07/04 21:08","price":57.71},{"date":"1396/07/04 21:32","price":57.7},{"date":"1396/07/04 22:00","price":57.88},{"date":"1396/07/04 22:32","price":57.92},{"date":"1396/07/04 23:08","price":57.97},{"date":"1396/07/04 23:32","price":57.92}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399