کمترین: 
51.66
بیشترین: 
52.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 4 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 مهر 1396 , 51.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 00:08","price":52.09},{"date":"1396/07/04 00:32","price":52.13},{"date":"1396/07/04 01:08","price":52.12},{"date":"1396/07/04 02:00","price":52.09},{"date":"1396/07/04 03:00","price":52.11},{"date":"1396/07/04 03:32","price":52.08},{"date":"1396/07/04 04:08","price":52.11},{"date":"1396/07/04 04:32","price":52.12},{"date":"1396/07/04 05:00","price":52.09},{"date":"1396/07/04 05:32","price":52.11},{"date":"1396/07/04 06:08","price":52.27},{"date":"1396/07/04 06:32","price":52.24},{"date":"1396/07/04 07:32","price":52.38},{"date":"1396/07/04 08:08","price":52.31},{"date":"1396/07/04 08:40","price":52.3},{"date":"1396/07/04 10:48","price":52.16},{"date":"1396/07/04 11:08","price":52.01},{"date":"1396/07/04 11:32","price":51.98},{"date":"1396/07/04 12:08","price":52.2},{"date":"1396/07/04 12:32","price":51.94},{"date":"1396/07/04 13:08","price":52.11},{"date":"1396/07/04 13:32","price":51.97},{"date":"1396/07/04 14:08","price":51.98},{"date":"1396/07/04 14:32","price":51.99},{"date":"1396/07/04 15:00","price":52.16},{"date":"1396/07/04 16:08","price":51.88},{"date":"1396/07/04 16:32","price":51.84},{"date":"1396/07/04 17:08","price":51.76},{"date":"1396/07/04 17:32","price":51.66},{"date":"1396/07/04 18:32","price":51.78},{"date":"1396/07/04 19:08","price":51.92},{"date":"1396/07/04 19:32","price":51.97},{"date":"1396/07/04 20:08","price":51.92},{"date":"1396/07/04 20:32","price":51.95},{"date":"1396/07/04 21:08","price":51.89},{"date":"1396/07/04 21:32","price":51.84},{"date":"1396/07/04 22:32","price":51.94},{"date":"1396/07/04 23:32","price":51.89}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398