کمترین: 
54.84
بیشترین: 
54.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 3 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 3 مهر 1396 , 54.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 11:08","price":54.84}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398