کمترین: 
5263
بیشترین: 
5272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 3 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 3 مهر 1396 , 5271 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 10:10","price":5263},{"date":"1396/07/03 10:20","price":5265},{"date":"1396/07/03 11:10","price":5267},{"date":"1396/07/03 11:30","price":5268},{"date":"1396/07/03 11:40","price":5267},{"date":"1396/07/03 12:30","price":5272},{"date":"1396/07/03 12:40","price":5271},{"date":"1396/07/03 16:00","price":5269},{"date":"1396/07/03 16:10","price":5271}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398