کمترین: 
4706
بیشترین: 
4720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 3 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 3 مهر 1396 , 4715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 10:10","price":4708},{"date":"1396/07/03 10:20","price":4706},{"date":"1396/07/03 10:40","price":4707},{"date":"1396/07/03 11:10","price":4706},{"date":"1396/07/03 11:30","price":4707},{"date":"1396/07/03 11:40","price":4706},{"date":"1396/07/03 12:10","price":4710},{"date":"1396/07/03 12:20","price":4712},{"date":"1396/07/03 12:30","price":4716},{"date":"1396/07/03 12:40","price":4717},{"date":"1396/07/03 13:00","price":4718},{"date":"1396/07/03 13:10","price":4720},{"date":"1396/07/03 13:40","price":4718},{"date":"1396/07/03 13:50","price":4717},{"date":"1396/07/03 14:20","price":4716},{"date":"1396/07/03 15:10","price":4717},{"date":"1396/07/03 15:20","price":4716},{"date":"1396/07/03 16:00","price":4715}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398