کمترین: 
8921.1
بیشترین: 
8921.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 3 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 مهر 1396 , 8921.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":8921.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398