کمترین: 
85516.8
بیشترین: 
85639.7
قیمت شاخص بورس امروز 3 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 مهر 1396 , 85516.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":85639.7},{"date":"1396/07/03 09:50","price":85636.1},{"date":"1396/07/03 10:00","price":85632.9},{"date":"1396/07/03 10:10","price":85612.2},{"date":"1396/07/03 10:20","price":85615.1},{"date":"1396/07/03 10:30","price":85612.5},{"date":"1396/07/03 12:40","price":85573.5},{"date":"1396/07/03 14:20","price":85516.9},{"date":"1396/07/03 16:00","price":85516.8},{"date":"1396/07/03 16:10","price":85516.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398