کمترین: 
2.98
بیشترین: 
3.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 3 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 مهر 1396 , 2.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 04:08","price":3.02},{"date":"1396/07/03 07:32","price":3.03},{"date":"1396/07/03 08:32","price":3.02},{"date":"1396/07/03 09:32","price":3.03},{"date":"1396/07/03 11:32","price":3.02},{"date":"1396/07/03 12:08","price":3.03},{"date":"1396/07/03 15:08","price":3.05},{"date":"1396/07/03 15:32","price":3.04},{"date":"1396/07/03 16:32","price":3.02},{"date":"1396/07/03 17:08","price":3.01},{"date":"1396/07/03 18:32","price":2.99},{"date":"1396/07/03 19:08","price":3},{"date":"1396/07/03 19:32","price":2.99},{"date":"1396/07/03 20:32","price":2.98},{"date":"1396/07/03 21:00","price":2.99}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398