کمترین: 
537.75
بیشترین: 
553.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 3 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 مهر 1396 , 553.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 04:08","price":540},{"date":"1396/07/03 05:32","price":539.63},{"date":"1396/07/03 06:00","price":539.38},{"date":"1396/07/03 06:32","price":539.5},{"date":"1396/07/03 07:08","price":539.25},{"date":"1396/07/03 08:08","price":539.5},{"date":"1396/07/03 08:32","price":539.13},{"date":"1396/07/03 10:08","price":540.13},{"date":"1396/07/03 10:32","price":540.75},{"date":"1396/07/03 11:08","price":538.88},{"date":"1396/07/03 11:32","price":537.75},{"date":"1396/07/03 12:08","price":537.88},{"date":"1396/07/03 12:32","price":540.88},{"date":"1396/07/03 13:08","price":543.38},{"date":"1396/07/03 13:32","price":543.75},{"date":"1396/07/03 14:08","price":544.63},{"date":"1396/07/03 14:32","price":544.88},{"date":"1396/07/03 15:08","price":545.88},{"date":"1396/07/03 15:32","price":545.38},{"date":"1396/07/03 16:08","price":547.13},{"date":"1396/07/03 16:32","price":544.63},{"date":"1396/07/03 17:08","price":545.13},{"date":"1396/07/03 17:32","price":547.38},{"date":"1396/07/03 18:08","price":548.63},{"date":"1396/07/03 18:32","price":548.88},{"date":"1396/07/03 19:08","price":551.75},{"date":"1396/07/03 19:32","price":548.38},{"date":"1396/07/03 20:08","price":549.88},{"date":"1396/07/03 20:32","price":550.75},{"date":"1396/07/03 21:00","price":552},{"date":"1396/07/03 21:32","price":552.88},{"date":"1396/07/03 22:08","price":553.25},{"date":"1396/07/03 22:32","price":552.5},{"date":"1396/07/03 23:00","price":552.75},{"date":"1396/07/03 23:32","price":553.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398