کمترین: 
56.27
بیشترین: 
58.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 3 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 مهر 1396 , 58.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 04:08","price":56.42},{"date":"1396/07/03 04:32","price":56.41},{"date":"1396/07/03 05:08","price":56.38},{"date":"1396/07/03 05:32","price":56.37},{"date":"1396/07/03 06:00","price":56.34},{"date":"1396/07/03 06:32","price":56.37},{"date":"1396/07/03 07:08","price":56.34},{"date":"1396/07/03 08:08","price":56.35},{"date":"1396/07/03 08:32","price":56.34},{"date":"1396/07/03 09:32","price":56.3},{"date":"1396/07/03 10:08","price":56.34},{"date":"1396/07/03 10:32","price":56.38},{"date":"1396/07/03 11:08","price":56.3},{"date":"1396/07/03 11:32","price":56.27},{"date":"1396/07/03 12:08","price":56.3},{"date":"1396/07/03 12:32","price":56.53},{"date":"1396/07/03 13:08","price":56.66},{"date":"1396/07/03 13:32","price":56.73},{"date":"1396/07/03 14:08","price":56.83},{"date":"1396/07/03 14:32","price":56.88},{"date":"1396/07/03 15:08","price":57.06},{"date":"1396/07/03 15:32","price":57.17},{"date":"1396/07/03 16:08","price":57.24},{"date":"1396/07/03 16:32","price":56.98},{"date":"1396/07/03 17:08","price":57.06},{"date":"1396/07/03 17:32","price":57.32},{"date":"1396/07/03 18:08","price":57.47},{"date":"1396/07/03 19:08","price":57.83},{"date":"1396/07/03 19:32","price":57.67},{"date":"1396/07/03 20:08","price":57.83},{"date":"1396/07/03 20:32","price":57.91},{"date":"1396/07/03 21:00","price":58.09},{"date":"1396/07/03 21:32","price":58.2},{"date":"1396/07/03 22:08","price":58.41},{"date":"1396/07/03 22:32","price":58.38},{"date":"1396/07/03 23:00","price":58.42},{"date":"1396/07/03 23:32","price":58.53}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398