کمترین: 
50.44
بیشترین: 
52.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 3 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 مهر 1396 , 52.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 04:08","price":50.62},{"date":"1396/07/03 05:08","price":50.6},{"date":"1396/07/03 05:32","price":50.56},{"date":"1396/07/03 06:32","price":50.59},{"date":"1396/07/03 07:08","price":50.53},{"date":"1396/07/03 08:32","price":50.52},{"date":"1396/07/03 09:32","price":50.51},{"date":"1396/07/03 10:08","price":50.55},{"date":"1396/07/03 11:08","price":50.45},{"date":"1396/07/03 11:32","price":50.44},{"date":"1396/07/03 12:08","price":50.45},{"date":"1396/07/03 12:32","price":50.49},{"date":"1396/07/03 13:08","price":50.59},{"date":"1396/07/03 13:32","price":50.62},{"date":"1396/07/03 14:08","price":50.66},{"date":"1396/07/03 14:32","price":50.67},{"date":"1396/07/03 15:08","price":50.94},{"date":"1396/07/03 15:32","price":51.11},{"date":"1396/07/03 16:08","price":51.33},{"date":"1396/07/03 16:32","price":51.16},{"date":"1396/07/03 17:08","price":51.2},{"date":"1396/07/03 17:32","price":51.37},{"date":"1396/07/03 18:08","price":51.39},{"date":"1396/07/03 18:32","price":51.37},{"date":"1396/07/03 19:08","price":51.73},{"date":"1396/07/03 19:32","price":51.64},{"date":"1396/07/03 20:08","price":51.73},{"date":"1396/07/03 20:32","price":51.77},{"date":"1396/07/03 21:00","price":51.91},{"date":"1396/07/03 21:32","price":52.12},{"date":"1396/07/03 22:08","price":52.22},{"date":"1396/07/03 22:32","price":52.16},{"date":"1396/07/03 23:00","price":52.14},{"date":"1396/07/03 23:32","price":52.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398