کمترین: 
4706
بیشترین: 
4709
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 2 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 مهر 1396 , 4709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 10:20","price":4708},{"date":"1396/07/02 10:40","price":4707},{"date":"1396/07/02 11:30","price":4706},{"date":"1396/07/02 11:50","price":4707},{"date":"1396/07/02 12:00","price":4708},{"date":"1396/07/02 13:00","price":4707},{"date":"1396/07/02 14:40","price":4708},{"date":"1396/07/02 16:30","price":4709}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398