کمترین: 
54.59
بیشترین: 
54.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 1 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 1 مهر 1396 , 54.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 11:32","price":54.59}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398