کمترین: 
4692
بیشترین: 
4711
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 1 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 مهر 1396 , 4709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:10","price":4692},{"date":"1396/07/01 10:20","price":4702},{"date":"1396/07/01 10:40","price":4708},{"date":"1396/07/01 11:20","price":4711},{"date":"1396/07/01 11:40","price":4709},{"date":"1396/07/01 12:10","price":4698},{"date":"1396/07/01 12:20","price":4697},{"date":"1396/07/01 12:40","price":4696},{"date":"1396/07/01 12:50","price":4697},{"date":"1396/07/01 13:30","price":4699},{"date":"1396/07/01 13:40","price":4702},{"date":"1396/07/01 13:50","price":4704},{"date":"1396/07/01 14:20","price":4706},{"date":"1396/07/01 14:30","price":4707},{"date":"1396/07/01 15:00","price":4708},{"date":"1396/07/01 15:10","price":4709}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398