کمترین: 
85770.8
بیشترین: 
85823.5
قیمت شاخص بورس امروز 1 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 مهر 1396 , 85798.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:40","price":85823.5},{"date":"1396/07/01 09:50","price":85816.2},{"date":"1396/07/01 10:00","price":85812.1},{"date":"1396/07/01 10:10","price":85806.3},{"date":"1396/07/01 10:20","price":85770.8},{"date":"1396/07/01 10:30","price":85775.5},{"date":"1396/07/01 10:40","price":85793.4},{"date":"1396/07/01 10:50","price":85791.8},{"date":"1396/07/01 11:00","price":85791.7},{"date":"1396/07/01 11:10","price":85790.5},{"date":"1396/07/01 11:20","price":85784.4},{"date":"1396/07/01 11:30","price":85779.3},{"date":"1396/07/01 11:40","price":85781.1},{"date":"1396/07/01 12:40","price":85797.8},{"date":"1396/07/01 12:50","price":85798.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398