کمترین: 
56.78
بیشترین: 
56.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 1 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 مهر 1396 , 56.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 00:08","price":56.78},{"date":"1396/07/01 00:32","price":56.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398