کمترین: 
50.64
بیشترین: 
50.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 1 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 مهر 1396 , 50.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 00:08","price":50.66},{"date":"1396/07/01 01:00","price":50.64}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399