کمترین: 
527322
بیشترین: 
528067
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 1 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 1 مهر 1396 , 527525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 00:00","price":527674},{"date":"1396/07/01 00:10","price":527634},{"date":"1396/07/01 00:15","price":527756},{"date":"1396/07/01 00:20","price":527715},{"date":"1396/07/01 00:25","price":527837},{"date":"1396/07/01 00:30","price":527796},{"date":"1396/07/01 11:25","price":528067},{"date":"1396/07/01 11:35","price":527796},{"date":"1396/07/01 11:50","price":527661},{"date":"1396/07/01 12:10","price":527729},{"date":"1396/07/01 12:35","price":527864},{"date":"1396/07/01 12:50","price":527932},{"date":"1396/07/01 12:55","price":527796},{"date":"1396/07/01 13:00","price":527932},{"date":"1396/07/01 13:05","price":527796},{"date":"1396/07/01 13:10","price":527729},{"date":"1396/07/01 13:15","price":527661},{"date":"1396/07/01 13:25","price":527458},{"date":"1396/07/01 13:35","price":527593},{"date":"1396/07/01 13:50","price":527525},{"date":"1396/07/01 14:00","price":527593},{"date":"1396/07/01 14:20","price":527661},{"date":"1396/07/01 14:25","price":527593},{"date":"1396/07/01 14:45","price":527661},{"date":"1396/07/01 15:05","price":527593},{"date":"1396/07/01 15:15","price":527661},{"date":"1396/07/01 15:25","price":527458},{"date":"1396/07/01 15:45","price":527390},{"date":"1396/07/01 16:05","price":527322},{"date":"1396/07/01 16:10","price":527390},{"date":"1396/07/01 16:30","price":527458},{"date":"1396/07/01 16:40","price":527661},{"date":"1396/07/01 17:05","price":527525}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398