کمترین: 
2.95
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 31 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 شهریور 1396 , 2.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/31 11:08","price":2.95},{"date":"1396/06/31 11:32","price":2.96},{"date":"1396/06/31 12:32","price":2.95},{"date":"1396/06/31 14:08","price":2.96},{"date":"1396/06/31 15:08","price":2.97},{"date":"1396/06/31 16:08","price":2.95},{"date":"1396/06/31 17:08","price":2.96},{"date":"1396/06/31 18:32","price":2.97},{"date":"1396/06/31 21:08","price":2.96},{"date":"1396/06/31 22:32","price":2.95}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398