کمترین: 
537.88
بیشترین: 
541.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 31 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 شهریور 1396 , 539.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/31 01:08","price":541.63},{"date":"1396/06/31 04:08","price":541},{"date":"1396/06/31 04:32","price":540.75},{"date":"1396/06/31 05:08","price":540.5},{"date":"1396/06/31 05:32","price":540.38},{"date":"1396/06/31 06:32","price":540.25},{"date":"1396/06/31 07:08","price":540.63},{"date":"1396/06/31 08:32","price":540.5},{"date":"1396/06/31 09:00","price":540.38},{"date":"1396/06/31 09:32","price":540.63},{"date":"1396/06/31 10:08","price":541},{"date":"1396/06/31 10:32","price":541.63},{"date":"1396/06/31 11:08","price":541.13},{"date":"1396/06/31 11:32","price":541.63},{"date":"1396/06/31 12:08","price":541.88},{"date":"1396/06/31 12:32","price":539.63},{"date":"1396/06/31 13:08","price":540.13},{"date":"1396/06/31 13:32","price":540.75},{"date":"1396/06/31 14:08","price":541.13},{"date":"1396/06/31 14:32","price":540.75},{"date":"1396/06/31 15:08","price":539.38},{"date":"1396/06/31 15:32","price":539.63},{"date":"1396/06/31 16:08","price":540.5},{"date":"1396/06/31 16:32","price":541.5},{"date":"1396/06/31 17:08","price":540.63},{"date":"1396/06/31 17:32","price":541.63},{"date":"1396/06/31 18:08","price":541.5},{"date":"1396/06/31 18:32","price":541.38},{"date":"1396/06/31 19:32","price":538.13},{"date":"1396/06/31 20:08","price":539.25},{"date":"1396/06/31 20:32","price":537.88},{"date":"1396/06/31 21:08","price":538.13},{"date":"1396/06/31 21:32","price":538.88},{"date":"1396/06/31 22:08","price":540.13},{"date":"1396/06/31 22:32","price":539.38},{"date":"1396/06/31 23:08","price":539.75}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398