کمترین: 
56.31
بیشترین: 
56.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 31 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 31 شهریور 1396 , 56.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/31 00:32","price":56.52},{"date":"1396/06/31 01:08","price":56.47},{"date":"1396/06/31 02:00","price":56.44},{"date":"1396/06/31 04:08","price":56.45},{"date":"1396/06/31 04:32","price":56.41},{"date":"1396/06/31 05:08","price":56.38},{"date":"1396/06/31 06:08","price":56.4},{"date":"1396/06/31 06:32","price":56.34},{"date":"1396/06/31 07:08","price":56.4},{"date":"1396/06/31 07:32","price":56.41},{"date":"1396/06/31 08:32","price":56.4},{"date":"1396/06/31 09:32","price":56.44},{"date":"1396/06/31 10:08","price":56.48},{"date":"1396/06/31 10:32","price":56.58},{"date":"1396/06/31 11:08","price":56.53},{"date":"1396/06/31 11:32","price":56.57},{"date":"1396/06/31 12:08","price":56.59},{"date":"1396/06/31 12:32","price":56.31},{"date":"1396/06/31 13:08","price":56.45},{"date":"1396/06/31 14:08","price":56.58},{"date":"1396/06/31 14:32","price":56.52},{"date":"1396/06/31 15:08","price":56.38},{"date":"1396/06/31 15:32","price":56.41},{"date":"1396/06/31 16:08","price":56.54},{"date":"1396/06/31 16:32","price":56.59},{"date":"1396/06/31 17:08","price":56.6},{"date":"1396/06/31 17:32","price":56.8},{"date":"1396/06/31 18:08","price":56.73},{"date":"1396/06/31 18:32","price":56.74},{"date":"1396/06/31 19:00","price":56.7},{"date":"1396/06/31 19:32","price":56.51},{"date":"1396/06/31 20:08","price":56.66},{"date":"1396/06/31 20:32","price":56.59},{"date":"1396/06/31 21:08","price":56.62},{"date":"1396/06/31 21:32","price":56.76},{"date":"1396/06/31 22:08","price":56.88},{"date":"1396/06/31 22:32","price":56.76},{"date":"1396/06/31 23:08","price":56.81},{"date":"1396/06/31 23:32","price":56.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398