کمترین: 
50.39
بیشترین: 
50.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 31 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 31 شهریور 1396 , 50.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/31 00:32","price":50.73},{"date":"1396/06/31 02:00","price":50.72},{"date":"1396/06/31 04:08","price":50.67},{"date":"1396/06/31 04:32","price":50.61},{"date":"1396/06/31 06:08","price":50.6},{"date":"1396/06/31 06:32","price":50.59},{"date":"1396/06/31 07:08","price":50.63},{"date":"1396/06/31 07:32","price":50.62},{"date":"1396/06/31 08:08","price":50.61},{"date":"1396/06/31 08:32","price":50.62},{"date":"1396/06/31 09:32","price":50.66},{"date":"1396/06/31 10:08","price":50.67},{"date":"1396/06/31 10:32","price":50.73},{"date":"1396/06/31 11:08","price":50.67},{"date":"1396/06/31 11:32","price":50.7},{"date":"1396/06/31 12:08","price":50.73},{"date":"1396/06/31 12:32","price":50.49},{"date":"1396/06/31 13:08","price":50.55},{"date":"1396/06/31 13:32","price":50.52},{"date":"1396/06/31 14:08","price":50.66},{"date":"1396/06/31 14:32","price":50.59},{"date":"1396/06/31 15:08","price":50.41},{"date":"1396/06/31 15:32","price":50.44},{"date":"1396/06/31 16:08","price":50.39},{"date":"1396/06/31 16:32","price":50.48},{"date":"1396/06/31 17:32","price":50.55},{"date":"1396/06/31 18:08","price":50.61},{"date":"1396/06/31 18:32","price":50.59},{"date":"1396/06/31 19:00","price":50.62},{"date":"1396/06/31 19:32","price":50.47},{"date":"1396/06/31 20:08","price":50.53},{"date":"1396/06/31 20:32","price":50.45},{"date":"1396/06/31 21:08","price":50.48},{"date":"1396/06/31 21:32","price":50.52},{"date":"1396/06/31 22:08","price":50.66},{"date":"1396/06/31 22:32","price":50.62},{"date":"1396/06/31 23:08","price":50.66},{"date":"1396/06/31 23:32","price":50.63}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398