کمترین: 
1.64
بیشترین: 
1.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 31 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 31 شهریور 1396 , 1.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/31 00:08","price":1.65},{"date":"1396/06/31 01:08","price":1.64},{"date":"1396/06/31 02:32","price":1.65},{"date":"1396/06/31 04:32","price":1.64},{"date":"1396/06/31 05:32","price":1.65},{"date":"1396/06/31 10:08","price":1.66},{"date":"1396/06/31 10:32","price":1.65},{"date":"1396/06/31 13:32","price":1.66},{"date":"1396/06/31 14:08","price":1.65},{"date":"1396/06/31 16:32","price":1.66},{"date":"1396/06/31 19:00","price":1.67},{"date":"1396/06/31 19:32","price":1.66},{"date":"1396/06/31 22:32","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398