کمترین: 
53.81
بیشترین: 
53.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 30 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 53.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 11:08","price":53.81}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398