قیمت پوند مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
5263
بیشترین: 
5268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 30 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 شهریور 1396 , 5263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":5268},{"date":"1396/06/30 11:40","price":5266},{"date":"1396/06/30 12:30","price":5264},{"date":"1396/06/30 12:40","price":5263}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1397