کمترین: 
4684
بیشترین: 
4698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 30 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 شهریور 1396 , 4688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":4698},{"date":"1396/06/30 10:40","price":4697},{"date":"1396/06/30 10:50","price":4696},{"date":"1396/06/30 11:10","price":4695},{"date":"1396/06/30 11:40","price":4691},{"date":"1396/06/30 12:10","price":4690},{"date":"1396/06/30 12:30","price":4689},{"date":"1396/06/30 12:40","price":4684},{"date":"1396/06/30 13:10","price":4686},{"date":"1396/06/30 13:30","price":4687},{"date":"1396/06/30 14:10","price":4688}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398