کمترین: 
8903.1
بیشترین: 
8903.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 30 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 8903.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":8903.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398