قیمت دینار کویت مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
11131
بیشترین: 
11131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 30 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 11131 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":11131}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1397